UBEZPIECZENIA

TRANSPORTOWE

Zabezpieczenie przewożonego mienia od wszelkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz odpowiedzialność cywilna spedytora.

MAJĄTKOWE i KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia majątkowe działu II, określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

OSOBOWE

Ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenia majątkowe działu II, określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

DODATKOWE USŁUGI?

D&O

Zasady / obszary odpowiedzialności zarządu spółki kapitałowej. Prawo powszechnie obowiązujące reguluje:

 • odpowiedzialność członków zarządu polskich spółek kapitałowych,
 • odpowiedzialność karną członków zarządu, ,
 • odpowiedzialność karną z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • odpowiedzialność karną za „white – collar crime” na gruncie kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karną za naruszenie prawa pracy na gruncie kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karną członków zarządu spółki kapitałowej uregulowana w kodeksie spółek handlowych,
 • odpowiedzialność karną z ustawy o rachunkowości,
 • odpowiedzialność karno-skarbową,
 • odpowiedzialność członków zarządu za wykroczenia przeciwko prawom pracownika wynikająca kodeksu pracy,
 • odpowiedzialność cywilnoprawną.
 • Likwidacja szkód

  Likwidacja szkody (również postępowanie likwidacyjne) – proces polegający na podejmowaniu przez zakład ubezpieczeń czynności zmierzających do ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za szkodę, jak też wysokości odszkodowania lub świadczenia za powstałą szkodę[1], czyli czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą odszkodowania bądź odmową.

  Postępowanie ma wyjaśnić:

  • okoliczności wypadku,
  • przyczyny i skutki wypadku,
  • istnienie bądź nie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  • rozmiar szkody i odszkodowania,
  • istnienie ewentualnych odpowiedzialności osób trzecich za szkodę.

  Leasing

  Leasing – jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych.

  W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

  Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
  • możliwość rozliczenia podatku VAT.

  Współpraca

  Towarzystwa Ubezpieczeniowe

  Kancelarie prawne

  zespół

  Portfel usług
  Liczba kaw dziennie
  Klienci
  Nagrody

  rekomendacje

  Polecamy współpracę.

  Profesjonalizm.

  Profesjonalnie i rzetelnie. Zdecydowanie polecamy.

  Czym zajmuje się broker ?

  Broker ubezpieczeniowy to niezależny negocjator pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, świadczący usługi na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Reprezentuje interesy Klienta.

  Do najważniejszych zadań brokera zaliczamy :

  1. analizę rynku ubezpieczeniowego na zlecenie Klienta,
  2. przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego,
  3. negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków ubezpieczenia i cen,
  4. bieżącą kontrolę i obsługę zawartych przez Klienta umów ubezpieczeniowych.

  Oferujemy każdy rodzaj ubezpieczeń funkcjonujących na polskim rynku specjalizując się jednocześnie w:

  • D&O/OC – ubezpieczenia członków zarządów i osób sprawujących funkcje kierownicze,
  • ubezpieczeniach  związanych z przetargami pod rygorem ustawy PZP,
  • ubezpieczenia grupowych pracowników,
  • flotach samochodowych.
  Transportowe
  81%
  Majątkowe
  87%
  Komunikacyjne
  93%
  Osobowe
  74%

  Czy chcesz się dowiedzieć więcej o naszej firmie?

  o nas

  Broker ubezpieczeniowy to niezależny negocjator pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, świadczący usługi na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Reprezentuje interesy Klienta.

  Do najważniejszych zadań brokera zaliczamy :

  1. analizę rynku ubezpieczeniowego na zlecenie Klienta,
  2. przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego,
  3. negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków ubezpieczenia i cen,
  4. bieżącą kontrolę i obsługę zawartych przez Klienta umów ubezpieczeniowych.

  Oferujemy każdy rodzaj ubezpieczeń funkcjonujących na polskim rynku specjalizując się jednocześnie w :

  • D&O/OC – ubezpieczenia członków zarządów i osób sprawujących funkcje kierownicze,
  • ubezpieczeniach  związanych z przetargami pod rygorem ustawy PZP,
  • ubezpieczenia grupowych pracowników,
  • flotach samochodowych.

  aktualności

  aktualności

  KANCELARIA BROKERSKA RP Roksana Pydych z siedzibą w Katowicach informuje, że :

  • jest brokerem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych i wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia nr 2424/18 wydanego w dniu 15 czerwca 2018 r.
  • rejestr brokerów ubezpieczeniowych jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/

  W związku z wykonywaniem czynności brokerskich Kancelaria Brokerska RP Roksana Pydych otrzymuje w ramach wynagrodzenia kurtaż brokerski od zakładów ubezpieczeń.